HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bruksgården

Tfn: 060-701 51 72

Besöksadress: Liden
Postadress: Österström 130, 86041 Liden
Föreståndare: Alexander Söderblom, 060-701 51 58, 070 241 90 12
Placeringsansv: Alexander Söderblom, 070 241 90 12
Platsantal: 17
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen på Bruksgården HVB är kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar från 21 år till och med 45 år.

Vi erbjuder psykosocialt stöd och rehabiliterande insatser av omsorgskaraktär. Vi arbetar med individuellt utformat stöd och anpassad hjälp i det dagliga livet med syfte att öka den enskildes självständighet. Verksamheten erbjuder sysselsättning, fritidsaktiviteter och social träning utifrån den enskildes behov.

Vi kan ta emot personer som är i behov av skydd. För personer som är i behov av skydd arbetar vi löpande med riskbedömningar, säkerhetsplanering, stödsamtal m.m. Skyddsinsatser och säkerhetsanpassning skräddarsys utifrån den enskildes behov.

Behandlingsinnehåll: Vi bedriver i första hand allmän omvårdnad, vilken utgörs av grundläggande vardagliga saker; laga mat, sköta hygienen, fysiska aktiviteter, upprätthålla rutiner m.m. Syftet är att träna och/eller bibehålla funktionsnivåer och personliga förmågor. Mer specifik omvårdnad ligger på en högre nivå och är en form av insats med målet att utveckla olika psykiska funktioner, reaktionsmönster, impulshantering, affekthantering m.m.

Metoder och arbetssätt: ADL, ESL, MI, Miljöterapi och Tydliggörande pedagogik.

Lågaffektivt förhållningssätt
I vår verksamhet möter vi individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men även de som saknar diagnos och har ett problemskapande beteende. Vi använder oss därför av ett lågaffektivt förhållningssätt inom vår verksamhet.

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på den enskilde individen i syfte att minska stress och problemskapande beteende. I arbetet med individen utgår vi från dennes rätt att finnas och leva utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering som i sin tur kan minimera våld och självskada.

Delaktighet och medinflytande
Det är viktigt för oss att arbeta med individen i fokus. När det kommer en ny placering till oss så ska såväl den enskilde som eventuell företrädare vara delaktiga från första kontakten, vid studiebesök, i beslutet att komma till VUO, placerings-möte, i såväl kortsiktig som långsiktig planering gällande placeringen, vid uppföljningsmöten, i utformning av aktiviteter osv.
I samband med inskrivning upprättas genomförandeplan tillsammans med den enskilde och uppdragsgivare. Vi intervjuar den enskilde och eventuell företrädare om den enskildes behov, bakgrund, önskemål och målsättning med placeringen. Detta utgör tillsammans med ”vårdgivarens” vårdplan och utredningen det viktigaste underlaget för planering av innehåll i genomförandeplanen och uppföljning av placeringen.

Nära kontaktmannaskap
Vid inskrivning får varje placering en eller två kontaktpersoner för att vi ska kunna bevaka varje individs intressen och säkerställa att personen känner trygghet och delaktighet under sin vistelse. Som kontaktperson är man den boendes främsta kontakt under vistelsen hos oss. Genom en nära och förtroendefull relation med den boende identifieras behov och önskemål och det är kontaktpersonen som ser till att den enskildes behov av omvårdnad tillgodoses. Den enskilde och kontaktpersonen arbetar tillsammans enligt genomförandeplanen och har kontinuerliga kontaktpersonsamtal och uppföljningsmöten för att stämma av den enskildes upplevelse och önskemål.

Struktur och tydlighet
Den enskilde och dennes kontaktperson gör tillsammans veckoplanering med innehåll utifrån individens behov. Med en veckoplanering skapas struktur och tydlighet i vardagen som leder till hanterbarhet och meningsfullhet som ska ge stöd i den enskildes vardag. Syftet är att den enskilde individen ska få verktyg till att utveckla sina personliga resurser och till att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Det är viktigt att alltid utgå ifrån och arbeta med individen i fokus. Vi anpassar olika aktiviteter utifrån den enskildes färdigheter och önskemål och erbjuder daglig sysselsättning utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.

Trygghet och miljö
Vi har en stark vårdkedja med kompetenser inom olika yrkesområden. Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna möta de boendes individuella behov. Vi eftersträvar en lugn och trygg boendemiljö där tydlig struktur och rutiner som skapar förutsägbarhet. Vi har öppet trevligt klimat och eftersträvar positiva levnadsvanor. Våra boenden ska vara drogfria och vi har nolltolerans mot alkoholhaltiga drycker och droger.

Meningsfull sysselsättning och fritid
Vi vet hur viktigt det är med aktiviteter som är anpassade utifrån den enskilde individen. På vår Pedagogiska enhet erbjuder vi meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes färdigheter, behov och önskemål. Alla våra gårdar har möjlighet att komma till ”Pedagogiska” där det finns både verkstad, kök, garage och ändamålsenliga studielokaler. Vi tycker att miljöombyte och social samvaro är viktigt för de boende och uppmuntrar alla som är placerade inom VUO att utnyttja de aktiviteter som erbjuds.

Vi erbjuder utöver den pedagogiska enheten andra aktiviteter som inbjuder till social gemenskap. Den enskilde ska få möjlighet och stöd i att delta i samhällslivet genom olika aktiviteter och utflykter. Tillsammans med kontaktperson görs alltid en intresseinventering av önskemål om aktiviteter, sysselsättning, studier, utflykter etc. där den enskilde har möjlighet att komma med egna idéer.

Geografi: Verksamheten ligger i natursköna Österström, ca 5 mil nordväst om Sundsvall. Här finns vackra grönområden och Holmsjön utanför fönstret som bjuder in till samvaro och en harmonisk miljö.

Huvudman: Västernorrlands utveckling och Omvårdnad AB

Org nr: 556676-4576

Språk: Engelska, spanska, arabiska

"Bruksgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Våld i nära relation
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO