HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bilbo Stödboende

Besöksadress: Varberg
Postadress: Varberg
Föreståndare: Lars Kristiansson, 073-820 00 18
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: I centrala Varberg erbjuder vi stödboende och förstärkt
stödboende för ungdomar i åldern 16–20 år. Våra
lägenheter finns utspritt i vanliga hyresfastigheter
centralt i Varberg. Lägenheterna ligger i nära
anslutning till lokaltrafiken och ger genom sitt centrala
läge stora möjligheter till aktiviteter och daglig
sysselsättning. Vi erbjuder plats för ungdomar som
är i behov av ett boende med dagligt praktiskt och
känslomässigt stöd. De ungdomar som bor i vårt
stödboende är ofta personer som tidigare bott på
institution, i familjehem eller i annan verksamhet och
som anses klara av ett eget boende efter detta med
stöd från professionell Personal. Vi arbetar även
med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk,
begynnande kriminalitet, samt skyddsplaceringar.

Behandlingsinnehåll: Stödinsatser
Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om
om vardagsgöromål som inhandling, planering och
hantering av ekonomi. Stöd erbjuds med att söka arbete
eller annan meningsfull daglig sysselsättning, att hantera
och förstå samhällsfrågor och samhällsinformation. Det
kan även vara att t.ex. erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats
och ha kontakt med lärare, praktikhandledare,
yrkes- och studiehandledare och rektor
I Bilbos stödboende bor man själv i fullt möblerade och
basutrustade lägenheter med eget kök och badrum. Vi
strävar efter att ungdomen ska kunna skapa ett hem och
känna trygghet och personlig tillhörighet i sin lägenhet.
Vi utför löpande tillsyn och stöd till ungdomen utifrån
deras behov Genom tillsyn av personal säkerställer vi
ungdomens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt
behov av ändrad stödinsats.
Dessutom har ungdomen alltid tillgång till Bilbo HVB- jour
per telefon dygnet runt.

Kontaktperson
De som bor i lägenheter genom oss har regelbunden
kontakt med sin kontaktperson under hela sin
placeringstid. Kontaktpersonen stödjer, uppmuntrar och
vägleder den boende utifrån ungdomens behov och
förutsättningar. Vi arbetar med MI-samtal (motiverande
samtal) och pedagogiskt stöd. Fokus ligger på att
skapa en meningsfull livsstruktur med sysselsättning och
givande fritidsaktiviteter samt ADL- träning i lägenheten.
Vi vill att ungdomar som bor i våra stödlägenheter ska
ha en meningsfull fritid och främja sin hälsa genom
fysisk aktivitet och god kost. Hos oss kan man få
ekonomiskt stöd för att upprätthålla eller starta en ny
fritidsaktivitet som tex träning eller en kulturell aktivitet.

Geografi: Varberg

Inskrivningsförfarande: Genomförande och mål
Inför en inflytt arbetar vi i samråd med ungdomen samt
socialtjänsten fram en målstyrd genomförandeplan
som anger ramen för det gemensamma arbete som
ska göras under boendetiden. Genomförandeplanen
utformas utifrån BBIC. Målet är att ungdomen, som
erbjuds boende på Bilbo stödboende i Varberg får
stöd att aktivt söka ett eget boende och att förbereda
individen för en fungerande livsstil med en hög grad
av självständighet. Målet är att ungdomen vid slutet av
placering ska hantera sin ekonomi, ha ett fungerande
socialt nätverk, en meningsfull fritid, stabil skolgång/
sysselsättning och klara sina dagliga rutiner.

Övriga upplysningar: Föreståndare Lars Kristiansson
lars.kristiansson@humana.se
073-820 00 18
Besök oss gärna på: www.humana.se/
Central placeringsförfrågan: 0771-113311

"Bilbo Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO