Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Egehem HVB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 12
Besöksadress: Egehem-Hallströmsgatan 37, Västervik
Kommun: Västervik
Org nr: 556638-1280
Webbplats: http://www.egehem.se

Målgrupp

Flickor 13-20 år med svår psykiatrisk problematik i kombination med självskadebeteenden
Särskild kompetens finns för behandling avseende
- Suicidala agerande
- Ätstörningar
- Trauma och komplex PTSD
- Neuropsykiatriska funktionsvariationer
- EIPS Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare borderline personlighetssyndrom).

Behandlingsinnehåll

Egehem har ett individanpassat miljöterapeutiskt förhållningssätt i våra verksamheter. Vi arbetar med integrerad DBT och vid behov individanpassar vi DBT. KBT, Familjeterapi och traumaterapi kan erbjudas i specifika fall. Medicinering vid behov. Vi ger stöd i behandlingen och vid behov i skola/dagverksamhet, under natten, på fritid och vid hemresor. Att anpassa och arbeta lösningsorienterat kan vara nödvändigt i behandlingsarbetet.
Flickorna möter
Socialmedicinskt-team: verksamhetschef/ föreståndare, dagsamordnare, psykolog, specialistsjuksköterska inom psykiatri och distrikt. Psykiater på konslutbas. Terapiteam bestående av terapeut inom hästundertödda insatser, KBT-terapeut, familjeterapeut, terapeut inom traumaanpassad yoga. Friskvårdsmassör
Våra grundutbildade terapeuter inom DBT och KBT arbetar över teamens gränser i den daglig behandlingen.
Behandlingspersonal: behandlingassistenter, socialpedagoger, behandlingspedagog, etc


Regelbundet ges:
-anhörigstöd & anhörig-utbildningar.
-föreläsningar & utbildningskonferenser till uppdragsgivare vid förfrågan.

Geografi

Egehem - Stora huset ligger centralt i Västervik.
Egehem - Behandlingslägenheter och utsluss ligger centralt i Västervik

Huvudman

Egehem AB

Org nr

556638-1280

Upptagningsområde

Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande

Kontakta VC Kristin Norlin 070-67 76 777

Er utredning med vårdplan, samt information från psykiatri och tidigare behandling är grund för ev. inskrivningsbeslut. Avtal och placeringsbeslut skall skrivas innan inflyttning.

Övriga upplysningar

Egehem har flera små enheter. Från lägenheter i grupp med sovande och vid behov vaken natt och enskild utslussningslägenhet till Stora Husets gruppenhet med 4-6 platser, även dessa med möjlighet till dubbel bemanning på natten.

Egehem tar emot placeringar med behov av individuell lösning. Delat ansvar mellan socialförvaltning - LSS och BUP/ vuxenpsykiatri, är vanligt förekommande.
Avgiften styrs till viss del av behoven av individanpassade insatser från vår behandlargrupp och det medicinska teamet.

Egehems resultat utvärderas genom hemsidans utvärdering för placeringsansvariga. Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet avseende flickornas trygghet, trivsel, delaktighet och behandlingsutfall.

Artiklar om verksamheten

"På Egehem har alla placerade flickor bidragit till var vi står idag"

Svår psykiatrisk problematik hos flickor och unga kvinnor är sedan drygt 30 år Egehems specialområde. – Tänk om flickorna som behandlats hos oss visste i hur stor grad deras kunskaper, kritik och erfarenheter har bidragit till verksamhetens utformning och utveckling, då tror vi dom skulle vara stolta, säger Elisabet Strid Ege. Läs mer

Specialiserad psykiatrisk behandling på HVB

På Egehem är verksamheten uppbyggd efter flickornas behov. Personalens långa erfarenhet och kunskap om diagnoser och trauman har format dagens behandlingssätt. Den komplexa problematiken hos unga flickor är Egehems specialområde. Läs mer

Egehem HVB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: Egehem 070-6776777
E-postadress: Verksamhetschef@egehem.se

Föreståndare:
Kristin Norlin, 070-677 67 77

Placeringsansvarig:
Kristin Norlin, 070-677 67 77, 070-321 27 52

Postadress:
Hallströmsgatan 37 SE-593 50 VÄSTERVIK

Artiklar om verksamheten

"På Egehem har alla placerade flickor bidragit till var vi står idag"

Svår psykiatrisk problematik hos flickor och unga kvinnor är sedan drygt 30 år Egehems specialområde. – Tänk om flickorna som behandlats hos oss visste i hur stor grad deras kunskaper, kritik och erfarenheter har bidragit till verksamhetens utformning och utveckling, då tror vi dom skulle vara stolta, säger Elisabet Strid Ege. Läs mer

Sökkategorier

Behandlingsmetod
DBT
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Yoga

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO