HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Egehem HVB

Tfn: Egehem 0490-83554
Fax: 0490-837 89

Besöksadress: Egehem-Hallströmsgatan 37 s, Västervik
Postadress: Hallströmsgatan 37, SE-593 50 VÄSTERVIK
Föreståndare: Kristin Norlin, 070-677 67 77
Placeringsansv: Kristin Norlin, Elisabet Strid Ege, 070-677 67 77, 070-321 27 52
Platsantal: 20 använder 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Ungdomar 13-22 år Psykosocial och psykiatrisk problematik.
Neuropsykiatri, rel. prob. Pers. störn.
Suicidtankar, självskada, ätstörning, depression, ångest,
PTSD, incest, sexuella övergrepp.

Läs broschyr om Egehem

Läs vårt kvalitetsindex bifogatL

Behandlingsinnehåll: Egehems behandlingsfilosofi utgår från förhållningssätt baserade på miljöterapeutiska principer, dialektisk beteendeterapi och lågaffektivt bemötande.
Familjerelationsarbete och ett salutogent synsätt är centrala komponenter i vår behandling.
Vi erbjuder även behandlingsinsatser från psykiatriker och specialistsjuksköterska (distrikt och psykiatri).

Flera behandlare med terapeutisk utbildning.
Hästunderstödd terapi erbjuds som komplement vilket ger god hjälp till förbättrad kommunikation, kroppskontroll och medveten närvaro.

Egehem erbjuder individuellt anpassat stöd för att underlätta för den placerade att delta i daglig verksamhet så som skola eller praktik.
Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.

Regelbundet ges:
-anhörigstöd & utbildningsdagar.
-föreläsningar & utbildningskonferenser till uppdragsgivare.

Geografi: Egehem - Stora huset ligger centralt i Västervik.
Egehem - Träningslägenheter och utsluss ligger centralt i Västervik

Huvudman: Egehem AB

Org nr: 556638-1280

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Kontakta EC Kristin Norlin 070-67 76 777

Er utredning med vårdplan, samt information från psykiatri och tidigare behandling är grund för ev. inskrivningsbeslut. Avtal och placeringsbeslut skall skrivas innan inflyttning.

Övriga upplysningar: Egehem har flera små enheter. Från enskilda lägenheter till lägenheter i grupp med sovande och vid behov vaken natt till enheter med 4-6 platser, även dessa med dubbel bemanning på natten.

Egehem tar emot placeringar med behov av individuell lösning. Delat ansvar mellan socialförvaltning - LSS och BUP/ vuxenpsykiatri, är vanligt förekommande.
Avgiften styrs av behoven av individanpassade insatser från vår behandlargrupp och det medicinska teamet.

Egehems resultat utvärderas med Kvalitetsindex. Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet avseende trygghet, trivsel, delaktighet, behandlingstillfredsställelse och behandlingsutfall.

"Egehem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO