HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sävik behandlingshem

Tfn: 0225-56630
Fax: 0225-566 31

Besöksadress: Vedgårdsvägen 9, Säter
Postadress: Vedgårdsvägen 9, SÄTER
Föreståndare: Britt-Marie Hansson, 0225-56655
Placeringsansv: Britt-Marie hansson, 0225- 56655
Platsantal: 37+4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till män från 18-55 år med olika typer av samsjuklighet såsom personlighetsproblematik/störning, neuropsykiatri/ADHD, Autismspektrum/Asperger, och annan psykisk insufficiens i kombination med beroende, utåtagerande-/våldsproblematik, kriminalitet m m.

Behandlingsinnehåll: Sävik erbjuder en komplett vårdkedja med utredning, behandling och utslussning. Vi vänder oss till män mellan 18-55 år med beroendetillstånd i kombination med annan problematik som t ex kriminalitet, aggressivitet etc. För att lyckas med uppdraget har vi integrerat HVB, specialistpsykiatri, psykologisk- och psykosocial behandling. Syftet är att optimera vården så långt det är möjligt.

Vårt missbruksarbete utgår från det manualbaserade programmet Community Reinforcement Approach, CRA, som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT).
Vår styrka är evidensbaserad behandling som är anpassad efter socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Behandlingen bygger på risk- & skyddsfaktorer med målet att höja klienten funktionsnivå. Modellen kan med fördel tillämpas inom olika behandlingsmiljöer och lämpar sig både inom institution som öppenvård.

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar - tillsammans med vår personal, uppdragsgivaren och inskrivna.
Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Metod
Behandlingen inleds med omsorgsfulla kartläggningar för att få säkerställda diagnoser kring missbruk/beroende, personlighetsstörningar samt kliniska symptom. Kartläggningen sker under ca 6-8 veckor i samarbete med psykolog och läkare. Misstänkta neuropsykiatriska frågeställningar utreds när vi får ett uppdrag om det och om klienten uppfyller aktuella kriterier jml DMS-V.

Sävik utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer avseende behandling av samsjukliga personer vilket innebär att vi använder en kognitiv multifaktoriell modell i vår approach. Uppkomsten av samsjuklighet beror på många olika faktorer där samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer skapar en individuell sårbarhet hos människan. Behandlingens mål är att ha en rationalistiskt och konstruktivt förhållningssätt gentemot klienten. Närmare innebär det att vi vänder oss till patientens förnuft (förmåga till tänkande) och fokus på aktuella händelser i klientens liv, på känslo- och tankemässiga reaktioner och på förmågan att genom självreflektioner korrigera dysfunktionella tolkningar och beteenden. Vidare strävar man att vägleda klienten till att finna en historisk förståelse för hur det hör samman med aktuella tolkningar och beteenden.

Eftersom grunddragen vid samsjuklighet är; rigiditet i tänkandet, dåligt utvecklat metatänkande, dålig förmåga till decentrering och stark egocentrism, och en dominerande strategi att blockera och undvika smärtsamma tankar och känslor, så innebär det att den traditionella ”KBT-tekniken” får anpassas och modifieras. Vidare innebär det att psykopedagogiska insatser, kommunikationsträning med decentreringstekniker är i fokus.

Behandlingen är strukturerad och varje problemområde (missbruk/beroende; aggressivitet/relationsvåld och kriminalitet) är manualbaserat i detalj med arbetsuppgifter, föreläsningar, redovisningar, grupparbeten och enskilda samtal.

Geografi: Sävik är beläget 3 km utanför Säter på Skönviksområdet vilket har en god infrastruktur för en rad olika vårdverksamheter. Här finns närhet till sporthallar, restauranger, vårdcentral, folktandvård, rehabiliteringscenter, allmänpsykiatri, akutpsykiatri, skola och rekreation. Vi har två fastigheter om 2000 kvm resp 1000 kvm som är vackert situerade i närheten av sjön Ljustern. Området är parkliknande med gräsmattor och vackra träd som omgärdar husen.

De inskrivna förfogar över eget rum med dusch och toalett i korridoren.

Det finns gemensamhetsutrymmen i respektive fastighet/enhet för tv-tittning, biljard, pingis, hobbyrum, musikrum, gym mm.

Husen rymmer även Teamrum (5 stycken inalles), kontor och samtalsrum.

Maten tillagas i Stora husets kök där samtliga klienter äter lunch och middag. Frukost och kvällsmål intas på respektive enhet.

Lokalerna är helt handikappanpassade med hissar, tröskellöst och toaletter.

Vi har inga husdjur och städar regelbundet efter fastställt arbetsschema. Utöver detta är lokalerna inte allergianpassade.

Säter ligger nära. Flygplats finns 15 min från Säter, järnväg och riksväg passerar staden. Till Borlänge är det 2,5 mil och till Falun 4,5 mil. I båda orterna finns Högskolan Dalarna. Till Stockholm är det 18 mil.

Huvudman: Team Olivia

Org nr: 556443-8496

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Platsansökan sker direkt till 0225-566 30 val 1. Därefter genomför vi en semistrukturerad intervju. Om möjligt förordar vi även ett studiebesök.

Språk: Engelska, holländska, tyska, finska.

Övriga upplysningar: Vård enligt SoL. Kontraktsvård KvaL; 27§ LVM. Psykiater finns knuten till verksamheten. Leg psykolog anställd. Leg psykoterapeut anställd. Sjuksköterskor anställda på heltid samt flera utbildade terapeuter Steg 1 Kognitiv beteendeterapi. Beteendevetare och Socionom.

"Sävik behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO